کارگاه های تخصصی

dr.salajeghe

dr. sivandi

dr. garekani

برای ثبت نام در کارگاههای تخصصی می توانید با مراجعه به دبیرخانه اینترنتی در قسمت پایین سمت راست وبسایت در کارگاه مورد نظر ثبت نام فرمایید.