تاریخ های مهم

           

تاريخ

رويداد

 10 آبان ۱۳۹۷

آخرين مهلت ارسال چکیده مبسوط

۱۵ آبان ۱۳۹۷

اعلام داوري چکیده مقالات

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آخرين مهلت ارسال اصل مقالات

 1 آذر ۱۳۹۷

اعلام داوري اصل مقالات

۱۵ آذر ۱۳۹۷

آخرين مهلت ثبت نام

۲۸ و ۲۹ آذر ۱۳۹۷

تاريخ برگزاري کنفرانس