کمیته اجرایی

مدير برنامه ريزي:                                   مدير اجرايي:
دکتر فرزاد رضايي نامدار                            دکتر ندا رحيم پور


دکتر  سید مصطفی آیت اللهی موسوی، معاون عمراني استانداري کرمان
دکتر جعفر رودری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان
دکتر نصرالله گرامی،
 مشاور عالی استاندار
دکتر محمد مهدی بلوردی،
 مديرکل راه و شهرسازي استان کرمان
مهندس خداداد مقبلی، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان
مهندس علی اکبر سلطانی نژاد،
 مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان کرمان
مهندس محمد طاهری،
 مديرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب استان کرمان
مهندس علی رشيدی،
 مديرعامل شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان
دکتر عيسي سلاجقه،
 دانشگاه شهيد باهنر کرمان
دکتر رضا کامياب مقدس،
 رئيس جهاددانشگاهي استان کرمان
دکتر نصرالله ديانت،
 رئيس انجمن سازه های فضاکار ايران
مهندس محسن صالحي کرماني،
 مديرکل مديريت بحران استان کرمان
دکتر محمد جواد خانجاني،
 دانشگاه شهيد باهنر کرمان
دکتر سعيد قلي زاده،
 جهاددانشگاهي استان کرمان
مهندس محمد علي ايماني،
 معاون فرهنگی جهاددانشگاهي استان كرمان
مهندس اميد علي سماواتي،
 انجمن سازه های فضاکار ايران
دکتر فرزاد رضايي نامدار،
 معاون پژوهشي جهاددانشگاهي استان كرمان
دکتر رضا اميري،
 معاون مالي و اداری جهاددانشگاهي استان کرمان
دکتر ندا رحيم پور،
 مديرگروه تکنولوژیهای پیشرفته ساختمانی جهاددانشگاهي استان كرمان
دکترعليرضا گرکاني،مدیر گروه سازه و زلزله جهاددانشگاهي استان كرمان
دکتر محمد رضا لشکری،
 معاون آموزشی جهاددانشگاهي استان كرمان
دکتر ایمان آریانا،
 گروه مديريت ريسک و بحران جهاددانشگاهي استان كرمان
دکتررضا رحمان نژاد،
 جهاددانشگاهي استان کرمان
دکتر نويد جلال کمالي،
 جهاددانشگاهي استان کرمان
دکترایمان کدیور،
 معاون موسسه آموزش عالي جهاددانشگاهي استان کرمان
دکتر حديث اميري،
 مدير انتشارات جهاددانشگاهي استان کرمان