هزینه های ثبت نام

ردیف

نوع ثبت نام

شروع زمان ثبت نام

اتمام زمان ثبت نام

مبلغ (ریال)

۱

اعضا هیات علمی مقاله اول

۱۳۹۷-۰۹-۱

۱۳۹۷-۰۹-۱۲

۲,۸۰۰,۰۰۰

۲

اعضا هیات علمی مقاله دوم به بعد

۱۳۹۷-۰۹-۱

۱۳۹۷-۰۹-۱۲

۲,۴۰۰,۰۰۰

۳

دانشجویی مقاله اول

۱۳۹۷-۰۹-۱

۱۳۹۷-۰۹-۱۲

۲,۰۰۰,۰۰۰

۴

دانشجویی مقاله دوم به بعد

۱۳۹۷-۰۹-۱

۱۳۹۷-۰۹-۱۲

۱,۸۰۰,۰۰۰

۵

شرکت کنندگان آزاد

۱۳۹۷-۰۹-۱

۱۳۹۷-۰۹-۱۲

۱,۸۰۰,۰۰۰

۶

اعضا هیات علمی دارای مقاله با تاخیر

۱۳۹۷-۰۹-۱۳

۱۳۹۷-۰۹-۱۸

۳,۴۰۰,۰۰۰

۷

دانشجویی دارای مقاله با تاخیر

۱۳۹۷-۰۹-۱۳

۱۳۹۷-۰۹-۱۸

۲,۴۰۰,۰۰۰

 

خواهشمند است جهت ثبت نام در کنفرانس ابتدا هزینه ثبت نام را به شماره حساب ۲۲۵۱۰۸۵۵۵۵ بانک تجارت بنام جهاددانشگاهی استان کرمان واریز نموده و پس از اسکن نمودن فیش واریزی برای ثبت نام از داخل کارتابل خود اقدام فرمایید